12. Obraz naší minulosti v literatuře

 

1.HISTORICKÁ POVÍDKA A ROMÁN

Historická próza má v české literatuře dlouhou tradici. Historické prostředí je jen kulisou, autoři jsou realistickými zásadami nuceni zachycovat danou dobu. Autory historické prózy se stávají profesionální historikové. Historická tématika si udržuje sepjetí s českými ideály, se snahou oslavovat národní minulost.

ALOIS JIRÁSEK

(1851 - 1930)

Narodil se v Hronově. Byl profesorem dějepisu a češtiny. V době 1. světové války se zapojil do protirakouského hnutí. Jako první podepsal manifest českých spisovatelů, který byl namířen proti Rakousku, v dubnu r. 1918 četl přísahu politiků, kteří se zavázali bojovat za dosažení české samostatnosti. Po válce byl členem Národního shromáždění. Když zemřel, byl jeho pohřeb celonárodní událostí. Po r. 1948 se k Jiráskovi velmi silně přihlásila oficiální kultura a v průběhu padesátých let bylo vydáno celé jeho dílo.

Staré pověsti české

Předhusitské období jeho tvorby. Vychází ze starých kronik. Román zachycuje nejstarší dějiny, ale vedle nejstarších pověstí zde najdeme i příběh z doby pohusitské.

Mezi proudy

Románová trilogie. Zde je zachyceno období vlády Václava IV., období let 1381-1409 (vydání Kutnohorského dekretu). Je zde zachyceno období počátku sílícího reformního hnutí v Praze, střet mezi reformním hnutím a katolicismem. Dále pak národnostní problémy, střety mezi Čechy a Němci. Vrcholí vydáním Kutnohorského dekretu, kdy Jirásek zdůrazňuje národní význam počeštění univerzity. Objevuje se zde Jan Hus i Jan Žižka. Z hlediska historického je jejich setkání nemožné, Žižka v té době válčil v Polsku.

Proti všem

Román. Zachycuje počátky husitských válek (1419-1420). Ukazuje husitství jako lidové hnutí. Ústřední postavou je Ctibor. Ten odejde i se svými dětmi do Tábora. Prostřednictvím Ctibora se seznamujeme s významnými postavami. Prostřednictvím dcery Zdeny se seznamujeme s náboženským děním (sekty). Prostřednictvím syna Ondřeje jsme svědky válečných událostí. Ondřej se zúčastní bitvy na Vítkově (1420), kdy husité porazí Zikmunda.

Bratrstvo

Román, který ukazuje husitské hnutí na Slovensku. Husité bojují proti uherskému králi. Po počátečních úspěších jsou husité poraženi a postupem času se z nich stávají skupinky loupeživých nájezdníků.

Husitský král

Tento román zůstal nedokončen. Druhý díl byl sestaven z poznámek po Jiráskově smrti. Husitským králem je míněn Jiří z Poděbrad. Na drobnějších postavách je zachycováno období sporů mezi kališníky a katolíky a mezi Jiřím a vznikajícím náboženstvím Jednoty bratrské.

Temno

Román z pobělohorského období. Celkový úpadek všeho. Námětem je pronásledování nekatolíků, vrcholem je vysvěcení Jana Nepomuckého

Psohlavci

Román z pobělohorského období. 1692 - 1695 povstání na Chodsku. Je zde zachycena vzpoura Chodů proti novému majiteli panství, který ne sem dosazen díky výsledkům 30ti leté války. Vůdčí osobností povstání je Jan Sladký Kozina. Ten je vylíčen v duchu romanticko-vlasteneckém. Skutečnost je jiná, Kozina byl rebel, který nechtěl pracovat. Podobné věci se Jirásek dopouští v symbolu Chodů. Ti měli ve znaku botu. V závěru Kozina vyzve majitele panství na Boží soud a do roka a do dne se tato slova vyplní a Laminger umírá. Chodové byli poraženi, ale boží spravedlnost si cestu našla. Celý román má vlastenecký charakter.

U nás

Čtyřdílná románová kronika. Děj tohoto díla je spjat s oblastí Náchodska a jako v ostatních románech i zde je oslavována činnost národních buditelů.

Filosofská historie

Román, který se váže k r. 1848. Zachycuje události tohoto roku na prostředí českého venkova - Litomyšl

F. L. Věk

Román, 5 dílů. Zachycuje období od nástupu Josefa II. (1780) na trůn až po definitivní pád Napoleona (1815). Ústřední postavou je František Ladislav Věk. Na jeho osudech se Jirásek snaží vylíčit obraz českého venkova a to hlavně v době Věkova dětství v Dobrušce. Potom líčí život v Praze. Rodiče totiž dají syna studovat na Jezuitskou kolej. Za pobytu zde se seznamuje s celou řadou osobností, např. Václav Thám, Kramerius, Hněvkovský. V závěru románu se Jirásek vrací tématem zpět na český venkov. Důležité postavení v románu má i tehdejší církev, pozornost je věnována i kněžím. Z jejich řad je velký počet buditelů českého národa.

Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč = divadelní hry

 

Lucerna

Pohádková divadelní hra z r. 1905. Je ovlivněna vlastenectvím. Objevuje se zde symbol lípy, ta představuje českou kulturu. Zahraniční vlivy jsou chápány jako vlivy nepřátelské.

Na panství má přijet mladá kněžna, majitelka. Panský úředník se snaží horlivě vše uvést do nejlepšího stavu, aby se před kněžnou předvedl. despoticky prosazuje svoji moc. správce se snaží donutit mlynáře, aby se jako poddaný účastnil při vítání kněžny. Ovšem mlynář je svobodný, vyvázán z poddanství, odmítne příkaz. Správce se snaží mlynáře potrestat, rozhodne se, že nechá odvést z mlýna schovankyni Haničku. Správce chce, aby šla sloužit na zámek. Když přijede kněžna, správce si stěžuje na mlynáře, vymyslí si řadu věcí tak, aby v kněžně vzbudil zlost. Kněžna se začne zajímat o mlynáře, zjistí, že mlynář musí pokaždé, když jede na zámek panstvo, svítit na cestu. Kněžna toho využije. Mlynář není doma, správce vyšle drába pro Haničku. Do Haničky je zamilován vodník. Dráb přijde pro Haničku, ta uteče do lesa za mlynářem. Je pronásledována a nakonec je ukryta v útrobách lípy (správce ji chce nechat porazit, je věcí sporu mezi mlynářem a správcem). Kněžna nemá nic společného s plány správce. Když se vše prozradí, kněžna nenechá pokácet lípu, skončí pronásledování Haničky, rozbije mlynářovu lucernu, stává se z něj svobodný člověk. Lípa propustí Haničku. Mlynář si ji vezme, zlo je potrestáno, vodník Haničku přestává pronásledovat.

Vojnarka

Realistická hra, která má zachytit osud ženy na českém venkově, motiv nešťastné lásky.

ZIKMUND WINTER

(1846 - 1912)

Vystudoval historii a potom působil jako profesor dějepisu v Pardubicích, Rakovníku a Praze.

Jeho dílo se vztahuje právě k těmto oblastem. Vedle krásné literatury píše vědecké studie o české historii a zaobírá se 15. a 16. stoletím. Svou pozornost zaměřuje na měšťanstvo. Využívá historických archívů v Rakovníku a Praze.U Wintera je charakteristická znalost prostředí, událostí, užívá slova z počátku 17. století. Dosáhl toho, že dokonale vylíčil prostředí, ale jeho díla jsou čtenářsky nezajímavá.

Rakovnické obrázky

Soubor povídek. Jsou psané na základě studia rakovnického archivu. Nezbedný bakalář - povídka. Rakovničtí občané se rozhodnou založit školu, aby se vyrovnali Praze. Přizvou do města pražského bakaláře, ale s ním přichází i řada studentů. Ti vzbudí rozruch. Radní se snaží na škole co nejvíc ušetřit a nakonec pro jejich lakotu bakalář i studenti z Rakovníka odchází.

Pražské obrázky

Soubor povídek psaný na základě studia pražského archivu.

Rozina sebranec

Novela. Příběh nemanželského děvčete, které je vychováváno v klášteře. Tato dívka vlivem prostředí mravně upadá, ale nakonec svojí smrtí očistí svoji čest.

Jako nemluvně byla nalezena na schodech kostela. Zamiluje se do muže, který odchází do světa, nedává o sobě vědět. Rozina se provdá za bohatého měšťana. Po letech se vrací její milý a jeví o ni zájem, ale jen zištný, chce vyloupit dům, kde Rozina žije. Ta nakonec zjistí jeho záměry, snaží se vše překazit. Vzbouří město, lumpové jsou dopadeni, ale její milý ji zabije.

Mistr Kampanus

Román z r. 1909. Děj se odehrává na začátku 17. století, počátek stavovského povstání, doba před bitvou na Bílé hoře a končí rokem 1622 smrtí hrdiny. Hlavní postava je skutečná historická osobnost. Mistr Jan Kampanus byl rektorem pražské university. Jeho osudy seznamují s prostředím univerzity, je zde vylíčena tehdejší Praha, způsob života lidí. Důležitou roli hrají historické události (stavovské povstání, Bílá hora,1621 - poprava 27 českých pánů).

Hrdina je humanista, člověk, který se vyznačuje náboženskou tolerancí, který se snaží věnovat veškeré úsilí k povznesení univerzity. Po porážce českých stavů na Bílé hoře se snaží udržet úroveň pražské university, která je nejprve vystavena silnému protireformačnímu tlaku. Veškeré jeho snažení je zbytečné, protože jeho autorita nestačí k tobu, aby zachránila univerzitu před úpadkem. Když zjistí, že se snažil zbytečně (Jezuité přicházejí na univerzitu), spáchá sebevraždu.

2. HISTORICKÁ PRÓZA

A. Historická próza 50. let

Je velmi podobná budovatelsnému románu - plní agitační a výchovou úlohu. Díla jsou psána v duchu marxistické teorie - jedinec neznamená nic, síla je v kolektivu, cílem je vytvoření beztřídní komunistické společnosti.

Dopředu je dáno hodnocení doby. Úkolem autora je v lit. příběhu ilustrovat toto prostředí. Náměty jsou oblíbené z doby husitství, selské vzpoury z let 16. a 17. stol. Z pozdější doby (19. stol.) - dělnické bouře. Období 1. republiky - hrdinové jako Gottvald, Zápotocký. Tematika válečná. Základní směr byl dán r. 1949 na sjezdu spisovatelů v projevu Zdeňka Nejedlého - politická složka

MILOŠ VÁCLAV KRATOCHVÍL

Hist. próze se věnoval už ve 30. letech, prózy, ve kterých zdůrazňoval individuální stránku.

Osamělý rváč

Román.

Král obléká halenu

Román z r. 1945. Hl. postava Karel IV. Děj se váže k počátkům hus. hnutí. celá doba je zobrazena na základě individuality.

Pochodeň

Román z r. 1950. Vztahuje se k počátku husitství, soustřeďuje se na Husovy osudy v době husitského koncilu v Kostnici.

Hus už není individualitou, ale výsledkem masového hnutí (marxistická myšlenka). Pro objektivnost je zde uvedena řada událostí tehdejší Evropy - člověk je výslednicí své doby.

Mistr Jan

román z r. 1951. Hl. postavou je opět Jan Hus. Zase je produktem tehdejšího lidového hnutí, které ztrácí náboženský obsah a je vylíceno jako hnutí sociální. Hus je představován jako revolucionář. Záměrné vytrhávání myšlenek z kontextu - "opásej se mečem (víry pravé").

Kratochvíl zůstává u marxismu i v pozdější době.

VÁCLAV KAPLICKÝ

Stylem tvorby je blízký Jiráskovi - libuje si ve stylu prózy 19. stol, která je založena na přesných popisech.

v 50. letech se zaměřuje na takové události čes. historie, které jde označit jako revoluční - selská povstání apod. Od pobělohorského období do konce 18. stol.

Kladivo na čarodějnice

Román z r. 1963. Autor vychází z archivních materiálů - dokumenty o činnosti inkvizice z oblasti Šumperska. Věrně líčí praktiky, který je užíváno v tehdejších procesech a jejichž cílem je získání majetku.

JARMILA LOUKOTKOVÁ

Zaměřuje se na cizí náměty - spjaté s dobou antickou nebo renesanční. Je zde vidět vyrovnávání se požadavkům doby.

Není římského lidu

Román z r. 1949. Z období vlády císaře Nerona. Hl. postavou je básník Petronius. Jsou zde vylíčeny jak interiéry prostředí, tak nejvyšší vrstvy římské společnosti. Petronius představuje aktivního hrdinu.

Spartakus

Román z r. 1950. Oblíbený klasický námět sociální vzpoury. Spartakus - vůdce lidu, utiskovaných a ponížených. V příběhu je patrný třídní náhled na spol. - kontrast mezi otroky a římskou spol.

Navzdory básník zpívá

Román z r. 1957. Zaobírá se osudy F. Villona. Jde o to, ukázat třídní rozdíl mezi pařížskou chudinou a vyššími spol. vrstvami.

VLADIMÍR NEFF

Pětidílný cyklus románů z let 1957 - 63

Sňatky z rozumu

Císařské fialky

Zlá krev

Veselá vdova

Královský vozataj

Zahrnují vývoj v Čechách až do začátku 20. stol. Zachycuje vývoj čes. pol. od 1. pol. 12. stol.

Události se váží k rodině čes. intelektuála Bornů a rodině Nedobylů - buržoazie.

Romány byly zfilmovány. Pozměňuje se obsah - typický třídní motiv, řada věcí vypuštěna.

B. Historická próza 60. let

60. léta přinášejí oživení v historické tematice. Velká pozornost se věnuje psychologii potavy a jedinci jako takovému. Rozsáhlé romány jsou nahrazovány romány životopisnými. Zaměřením na fakta se lit. vyhýbá pevně stanovenému pojetí dějin.

Od konce 60. let se hist. próze věnuje pozornost ve vyšší spol. - šlechtický, královský dvůr. Hlavní motiv - boje o moc, intriky u dvora. Hrdinové jednají podle toho, jak si žádá doba. V tomto období píše:

JOSEF TOMAN

Příběhy z antického světa

U nás potopa

Román. Z doby vlády císaře Tiberia a Caliguly v Římě. Dvorské intriky.

Sokrates

Román.

Ani v 60. letech hist. próza nepřekoná krizi lit. od r. 1948. Krize lit. trvá až do let současných.


zpět na seznam otázek]